lanterne_bg

lanterne bg

Spørsmål og Svar

Hvem var Rudolf Steiner, og hva er steinerpedagogikk og antroposofi?

Steinerpedagogikken er utviklet etter antroposofiske ideer og impulser fra den østerrikske filosofen og pedagogen Rudolf Steiner (1861 – 1925). Antroposofien forholder seg til menneske, samfunn og natur på en spirituell så vel som en materiell måte. Dette innebærer at tilværelsens materielle og sansbare aspekter forbindes med ikke-sansbare, spirituelle komponenter.

I antroposofien beskrives mennesket som bestående av legeme, sjel og ånd, og menneskets åndelige eller spirituelle natur oppfattes som eksisterende ut over liv og død. Slik oppstår et menneskebilde som tilkjenner alle mennesker noe unikt og uutgrunnelig ut over de iakttagbare evner og ferdigheter.

Steinerpedagogikken er på den ene siden rettet mot utviklingen av en konkret livsdyktighet knyttet til aktuelle samfunnsmessige og kulturelle vilkår. På den andre siden søker pedagogikken å møte hvert enkelt barn med taktfullhet og dyp respekt. Denne respekten kommer også til uttrykk i hvordan undervisningen forholder seg til naturen og til kulturelle, historiske eller samfunnsmessige temaer.

Antroposofien fokuserer i stor grad på sammenhengen mellom de materielle og de spirituelle aspektene ved tilværelsen, og steinerpedagogikken henter inspirasjon til en human og økologisk orientert etikk fra en slik helhetstenkning. Antroposofi eller elementer fra et spirituelt livssynsinnhold kommer ikke frem i undervisningen og utgjør derfor kun bakteppet for pedagogikkens metodiske, didaktiske og holdningsmessige utforming. Steinerskolene er religiøst og livssynsmessig uavhengige.

Hos Rudolf Steiner Archive kan man gratis laste ned og lese flere bøker og dokumenter skrevet av Rudolf Steiner.

 

Passer Steinerskolen for alle barn?

Steinerskolens undervisningsmetoder er krevende, og kan oppleves som utfordrende for enkelte barn. Det er derfor viktig at foresatte setter seg godt inn i undervisningsformen før det søkes om skoleplass. Steinerskolen er for alle barn, uavhengig av sosial eller kulturell bakgrunn.

Gode grunner til å velge Steinerskolen, les eller last ned brosjyrene:  pdf11 Gode grunner til å velge Steinerskolen pdfgodegrunner.pdf

Har Steinerskolen lite fokus på realfag?

Selv om Steinerskolen har et fokus på kreative aktiviteter betyr ikke det at matematikk, norsk og andre fag blir forsømt. Steinerskolen er gokjent som et pedagogisk alternativ med egne læreplaner for 1. - 10. klasse. 
Læreplan i sin helhet kan lastes ned her: http://www.steinerskole.no/?page_id=4671

Mister barna kontakten med nærmiljøet?

Mange foreldre frykter at barna vil bli isolert i nærmiljølet ved å velge Steinerskolen. Dette oppleves ikke slik av de barna som går her, eller deres foreldre.

Hvordan vurderes elevene på Steinerskolen? 

Steinerskolen er en karakterfri skole. Elevene får allikevel underveisvurderinger i alle fag, men gjennom et skriftlig årsbrev eller årsvurdering. Dette har sitt utgangspunkt i at Steinerskolen anser tallkarakterer som svært begrenset i sin form. Steinerskolens egen vurderingsordning er unik og godkjent av Utdanningsdirektoratet. Skolen er forpliktet til å følge vurderingsforskriften på ungdomskolen på lik linje som offentlig skole, med unntak av punkt om tallkarakter. Det skal likevel være kjent for eleven hva som er målene for opplæringen, og hva som blir vektlagt i vurderingen av hans eller hennes kompetanse. Det skal komme tydelig fram gjennom vurderingen hva slags faglig nivå eleven ligger på i alle fag. Det skal også være kjent for eleven hva som er grunnlaget for vurderingen og hva som blir vektlagt i vurderingen i orden og atferd.

Karakterfri betyr ikke vurderingsfri
Steinerskolen gjør et omfattende vurderingsarbeid gjennom året, der målet med vurderingen er elevens læring og motivasjon. Fra og med ungdomsskolen, får elevene skriftlige tilbakemeldinger på arbeidet de har utført i periodeundervisningen.  Denne type vurdering blir gitt fortløpende gjennom hele året. Fra og med 8. klasse får elevene i tillegg til årsvurdering en skriftlig halvårsvurdering etter endt første termin.


Skriftlige vurdering fra og med 2. klasse
Elevene får skriftlig vurdering etter hvert år. Disse sier noe om elevens personlige utvikling gjennom året, faglige styrker og utfordringer. Vurderingen rettes til foreldrene fram til og med 6. klasse. Fra 7.-10. klasse, blir vurderingen skrevet direkte til eleven. Vurderingene blir høytidelig delt ut til foreldre og elever på sommerfesten hvert år.


Elevene søkes inn på videregående skole på lik linje som elever fra offentlig skole
Elevene får sluttvurdering etter 10. klasse, der elevens sluttkompetanse i hvert fag blir belyst. For å gjøre innsøkingen til videregående enklere, blir sluttvurderingen oversatt til tallkarakterer og sendt inntakskontoret. Våre elever søker på videregående etter samme kriterier som elever fra offentlig skole.

 

Følg oss på Facebook

lanterne bg bottom