lanterne_bg

lanterne bg

Skolens holdninger og forventninger til leksearbeid


Skolen får ofte spørsmål om hva slags forhold skolen har til lekser. Om man har lekser, hvor mye og hva slags lekser? Lekser kan være kilde til frustrasjon og glede. Lekser vekker positive og negative følelser, alt ut fra hva slags erfaringer som er knyttet sammen med dette arbeidet. Det er ikke rart det finnes mange meninger om lekser!

Hvilke holdning har Steinerskolen Gjøvik-Toten til lekser?

Lekser skal først og fremst være læringsfremmende. Det er de, dersom de har element av øvelse, og elevene kan klare dem på egenhånd. Elevene skal føle mestring når de gjør lekser. Nytt fagstoff blir ikke presentert som leksearbeid. Leksene skal ikke være for lange, eller føre til strid hjemme. Da har ikke leksene formål, og virker mot sin hensikt. Ta kontakt med skolen, dersom dette er tilfelle. Det er viktig at skolen utformer lekser som er forståelige for foreldre og som gjør foreldrene til gode hjelpere. Leksearbeid skal også lære barn ansvar og gode arbeidsvaner. Da er det viktig med rutiner hjemme rundt leksearbeidet og at de faktisk gjør litt hver dag. Noen lekser krever også at elevene har jobbet med oppgaven på skolen før den gjøres hjemme. Poenget med ansvar og rutiner i hverdagen forsvinner, når man samler opp til enkeltdager, eller jobber i skippertak. «Leksedager» for å ha fri resten av uken, er ikke alltid bra!

Lærerne forventer at alle lekser blir gjort til rett tid.

Foreldrenes holdning er viktig

For elevene sine skoleresultater og forhold til skolen, er det likevel viktigst at foreldre viser interesse for elevenes skolearbeid, lærer barn at skolen er viktig, snakker godt om skolen og involverer seg i barnets skoleliv. På vår skole har foreldre mange arenaer der de kan involvere seg i skolen.

Foreldre oppfordres til å redusere skjermtid til fordel for leksearbeid, lesing, tegning og andre aktiviteter, uansett hvilket klassetrinn barnet går i.

Leksehjelp

Alle klasser oppover fra 4. klasse har tilbud om leksehjelp på skolen. Leksehjelpen er fast hver uke og elevene meldes på fast. Skolen ønsker at leksehjelpen skal være et stabilt tilbud for den enkelte, og ikke noe man bestemmer seg for å være med på fra uke til uke.

Leksemengde og innhold

Barneskoletrinnet:
1. klasse får iblant såkalte praktiske lekser, men ikke daglig. 2. klasse har små øvelekser, dette være praktiske lekser eller tegning, lett lesing eller annet læreren finner passende. Det betyr ikke at elever som har forventninger og ønsker om hjemmearbeid utover dette ikke kan få det i tillegg. For disse årstrinnene er foreldre likevel elevenes beste forbilder og hjelpere i lese- og skrivearbeidet. Les for barnet ditt, snakk og lek med bokstaver og tall på barnets nivå.

I 3. og 4. klasse skal leksene preges av trening av grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Faste lekser skaper forutsigbarhet. Det å hjelpe barna til å bli gode lesere, er uhyre viktig og handler mye om å etablere gode leseopplevelser og lesevaner for barna.

Leksetid: Det forventes ca. 20 minutter hver dag. Lese så mye de vil utenom leseleksa.

 

Mellomtrinnet:
Leksene preges fortsatt av øvelse knyttet til grunnleggende ferdigheter. Elevene får også gjerne litt lekser i fremmedspråk. Dette er trinnet der elevene skal opparbeide seg funksjonell og god leseferdighet og grunnleggende ferdigheter i matematikk. Er barnet ditt en svak leser, eller strever med grunnleggende matematikk, må man som foreldre regne med å måtte bidra til å hjelpe barnet ekstra hjemme. Det er viktig å ha en god dialog med skolen om dette. I klassene på mellomtrinnet kan leksearbeidet også være å gjøre ferdig hovedfagsbøker. Foresatte får periodeplaner som beskriver skolearbeidet og hva som forventes i perioden pr. e-post.


Leksetid: Det forventes ca. 45 minutter hver dag. Lese så mye de vil utenom leseleksa.

Ungdomstrinnet:

Lekser er knyttet til større oppgaver som klassen jobber med i hovedfagsperiodene, skrivearbeid i norsk og engelsk, lesing av romaner, øveoppgaver i matematikk, forberedelser til framføringer og tester, samt ferdigstilling av hovedfagsarbeid. Hjemmearbeidet henger i stor grad sammen med hva de gjør på skolen, hva som skal leveres og hva som skal vurderes. Hvor mye og hvor godt de jobber på skolen, er avgjørende for hvor mye de har hjemme. Den enkeltes ambisjoner i forhold til eget skolearbeid og vurderinger, er selvsagt også en avgjørende faktor i forhold til mengde og lengde. På ungdomsskolen må elevene i større grad enn tidligere ta ansvar for eget arbeid. Elevene får periodeplaner som beskriver skolearbeidet, hva som forventes og hvordan elevene vurderes. Periodeplanene blir også sendt til foresatte pr. e-post.

Leksetid: Individuelt.

Skolens læreplan med kompetansemål kan leses her: http://www.steinerskole.no/?page_id=4671

Emneord: informasjon, steinerpedagogikk, u-trinn, Steinerskoleforbundet, leksearbeid, læreplan, barneskoletrinn, mellomtrinn

 

Følg oss på Facebook

lanterne bg bottom